خوش بینی یک ابزار است

نگرش ما تقریبا مهم‌ترین فاکتوریه که برای حل یک مساله ـ‌چه رومزه چه ناگهانی‌ـ بهش نیاز داریم. برخورد و پاسخ ما به واقعیت‌هایی که در زندگی باهاشون مواجه هستیم از همین روش و نگرشی که به کار می‌گیریم ساخته می‌شه. در واقع نگرش‌های ما مهم‌ترین ابزارهامون هستند. از ست گودین یاد گرفتم که به این‌ها … ادامه خواندن خوش بینی یک ابزار است