ما خلاصه‌ی کتاب تعریف می‌کنیم.

اپیزودهای بعدی

این اپیزودها در آینده منتشر خواهند شد

 1. نارکونومیکس

  تام وینرایت ۲ آبان ۱۳۹۷

 2. واقعیت

  هانس روزلینگ ۱۶ آبان ۱۳۹۷

 3. اثر هاله‌ای

  فیل رزنویگ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

 4. جاده‌ای به شخصیت

  دیوید بروکس ۱۴ آذر ۱۳۹۷