پشتیبانی از پادکست بی‌پلاس

شما می‌توانید پشتیبان پادکست بی‌پلاس بشوید و با حمایت مالی‌تان کمک کنید ما بیشتر و بهتر پادکست درست کنیم، خلاصه کتاب تعریف کنیم و بتوانیم همیشه پادکست‌ها را رایگان منتشر‌ کنیم. ما برای هر فصل یک هزینه‌ی پشتیبانی مشخص کرده‌ایم. شما می‌توانید با پرداخت سه هزار تومن یا یک دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست خلاصه کتاب بی‌پلاس شوید. لطفاً توجه کنید که پادکست بی‌پلاس رایگان است و شنیدن آن از نظر قانونی و اخلاقی مشروط به پرداخت هزینه نیست.
این بخش سایت فقط برای کسانی است که دوست دارند پشتیبان پادکست بشوند.
فصلمبلغاکشن
همه اپیزودهای فصل اول تا پنجم
282,000 تومان
همه اپیزودهای فصل پنجم
60,000 تومان
همه اپیزودهای فصل چهارم
60,000 تومان
همه اپیزودهای فصل سوم
60,000 تومان
همه اپیزودهای فصل دوم
54,000 تومان
همه اپیزودهای فصل اول
48,000 تومان