کتاب «قدرت بی‌قدرتان»

خلاصه کتاب حقایق نهان دروغ های عیان