پشتیبانی از بی‌پلاس

مشاهده سوابق پرداخت

شما می‌توانید پشتیبان پادکست بشوید و با حمایت مالی‌تان کمک کنید ما بیشتر و بهتر پادکست درست کنیم و بتوانیم همیشه پادکست‌ها را رایگان منتشر‌ کنیم.
ما برای هر اپیزود یک هزینه‌ی پشتیبانی مشخص کرده‌ایم. شما می‌توانید با پرداختن سه هزار تومان یا یک دلار پشتیبان یکی از اپیزودهای بی‌پلاس شوید. می‌توانید هم ۴۸ هزار تومان یا ۱۶ دلار بپردازید و پشتیبان یک فصل کامل پادکست باشید. لطفاً توجه کنید که پادکست بی‌پلاس رایگان است و شنیدن آن از نظر قانونی و اخلاقی مشروط به پرداخت پول نیست.

این بخش سایت فقط برای کسانی است که دوست دارند پشتیبان پادکست بشوند.

Filters Sort
همه اپیزودهای فصل اول
۱۶ $
همه اپیزودهای فصل دوم
۱۸ $
همه اپیزودهای فصل اول و دوم
۳۴ $