پایان جنگ سرد با پروژه فرهنگی سیا

فروپاشی شوروی و سوت نسیم تغییر

موثرترین موزیک قرن بیستم رو کارمندان سازمان سیا ساختن؟ Wind of Change شاید اثرگذار‌ترین قطعه موزیک قرن بیستم باشه. اگر هر واقعه‌ی تاریخی موزیک متنی داشته باشد، موزیک متن فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حداقل در ذهن بسیاری از کسانی که آن روزگار چشم و گوششان به اخبار و موزیک غربی می‌رسید، قطعه‌ی Wind of Change از گروه اسکورپیونز است. اما آیا واقعا این موثرترین قطعه موزیک قرن بیستم را سازمان سیا نوشته؟ توی این ویدیوی ۸ دقیقه‌ای داستان موزیک متن نسیم تغییر رو تعریف کردیم و از ارتباطش با فروپاشی شوروی حرف زدیم.