uaunwy fnfo sd

راهنمای زمان‌بندی روزانه

شما صبح‌ها چطوری بیدار می‌شین؟ من بیشتر روزها با عذاب. یکی از دلایلیش بر می‌گرده به ساعت زیستی یا ساعت بیولوژیک بدن. درواقع ما یه ساعتی درونی داریم که از این دکمه‌های اسنوز هم نداره انگار که خاموشش کنی. همونجا واسه خودش هست و کار می‌کنه و حتی چیز زیادی هم درباره‌اش نمی‌دونیم. توی کتاب کی ترفندهایی برای زمانسنجی عالی آقای دنیل پینک یه اشاره‌ای‌هم به این ساعت زیستی می‌کنه.